Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Bright Star Coaching (hierna te noemen: BSC) tot stand te komen overeenkomst(en). BSC wordt vertegenwoordigd door Isabelle François.
 2. Inkoop- of andere voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden afgesproken.
 4. Beide partijen kunnen langs digitale weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Dit kan gebeuren via e-mail of een afgesproken berichtenservice zoals Whatsapp. Aan het gebruik hiervan zijn risico’s verbonden zoals vertragingen en virussen. BSC is niet aansprakelijk voor schade die hier eventueel uit voort komt. Schriftelijke communicatie kan ook digitale communicatie betekenen.
 5. Isabelle François is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9u30 en 16u30. Er wordt getracht te reageren op communicatie binnen de 24uur, behalve als deze gestuurd worden op vrijdag na 15u. Dan zal er pas geantwoord worden op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. In het aanbod van BSC staat de beschrijving van de werkzaamheden die BSC zal verrichten.
 2. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarden van het aanbod van BSC door de cliënt.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, die schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. BSC zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de cliënt overeengekomen afspraken.
 2. BSC is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van (delen van) de opdracht.
 3. De cliënt staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie en voor de correctheid van deze informatie.
 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van BSC, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door BSC verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
 5. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan BSC worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Artikel 4: Trajecten

 1. Onder een traject wordt onder andere verstaan: eendaagse trajecten, meerdaagse trajecten, trajecten die verschillende ontmoetingsmomenten inhouden en online trajecten. De trajecten kunnen individueel en in groepsverband plaatsvinden. De trajecten kunnen via telefoon, video call of live gesprek afgewerkt worden (of een combinatie van deze).
 2. BSC is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) een traject te wijzigen. BSC zal de cliënt hierover informeren.
 3. Gemaakte afspraken in een traject kunnen niet eenzijdig verplaatst of geannuleerd worden door de cliënt, tenzij BSC in een specifieke situatie anders beslist. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald door de cliënt en laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Indien er door overmacht een afspraak niet kan bijgewoond worden, dient BSC hiervan schriftelijk op te hoogte gebracht te worden ten laatste 24u voor deze afspraak. Indien de cliënt dit nalaat, zal de afspraak ten volle aangerekend worden.
 5. De reis- en verblijfkosten die de cliënt maakt in het kader van een traject zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

Artikel 5: (Online) Producten en cursussen

 1. De producten worden toegezonden aan het (web)adres dat de cliënt aan BSC heeft verstrekt.
 2. De producten worden binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling en na ontvangst van het verschuldigde bedrag door BSC geleverd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, dan wel indien de bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de cliënt hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling heeft geplaatst een bericht. Dan is de cliënt gerechtigd om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het reeds vooruitbetaalde bedrag zal door BSC zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.
 3. Bij Online producten en cursussen wordt de toegang verschaft nadat de betaling is gebeurd.
 4. Alle door BSC geleverde producten blijven eigendom van BSC totdat de cliënt alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
 5. De door BSC geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand, verder verspreid of op een andere wijze worden bezwaard. De cliënt dient alles te doen om de eigendomsrechten van BSC veilig te stellen.
 6. BSC heeft het recht de toegang tot een online product of cursus stop te zetten indien er sprake is van onrechtmatig gebruik door de cliënt. Dit betekent – maar is niet gelimiteerd tot- kopiëren, doorgeven van inloggegevens en doorgeven van het online product zelf.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. BSC verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de cliënt verstrekte vertrouwelijke informatie (waaronder diens bedrijfsgegevens indien van toepassing). Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien BSC verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
 2. De cliënt geeft toestemming aan BSC om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een cliëntenbestand om de cliënt te informeren over de (overige) diensten en producten van BSC. BSC staakt deze informatieverstrekking nadat de cliënt schriftelijk heeft aangegeven dit niet te wensen.
 3. BSC behandelt persoonsgegevens van de cliënt overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de trajecten, de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de cliënt wordt verstrekt, zoals materialen, documenten, didactische materialen, readers, cursussen, werkboeken, checklists, hand-outs, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij BSC dan wel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. De door BSC geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de cliënt zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
 3. De cliënt is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 4. In geval van naamsvermelding van BSC of van derden bij geleverde producten, is de cliënt niet gerechtigd deze te verwijderen.
 5. De bepalingen uit dit artikel 7 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 8: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen betaaltermijn op de bankrekening van BSC te staan.
 2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door BSC.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.
 4. Indien op enig moment de cliënt niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is BSC gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Indien de cliënt niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is BSC gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van BSC, vanaf de vervaldag de cliënt de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 7. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die BSCmaakt als gevolg van de niet-nakoming door de cliënt, komen voor rekening van de cliënt. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van €40.

Artikel 9: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

 1. BSC heeft het recht om de overeenkomsten om haar moverende redenen op ieder moment te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen komen alsdan te vervallen, en de cliënt heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van BSC, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is BSC gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel haar prestaties op te schorten, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien BSC op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt BSC het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 4. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 6. Indien de cliënt de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de cliënt worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. BSC is slechts aansprakelijk indien de cliënt aantoont dat de cliënt schade heeft geleden door een wezenlijke fout van BSC.
 2. De aansprakelijkheid van BSC is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van BSC verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. BSC is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van BSC voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op BSC geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. BSC zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BSC is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van BSC werken.
 8. De cliënt vrijwaart BSC ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen BSC en de cliënt gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van BSC. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die BSC in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 9. Derden die door BSC worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de cliënt op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

Artikel 11: Overige bepalingen

 1. Op alle afspraken tussen cliënt, opdrachtgever en BSC is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Leuven aanhangig worden gemaakt.
 2. Indien BSC op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de cliënt in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 3. BSC is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. BSC zal de cliënt hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van BSC staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.

Ongewijzigd van kracht sinds 1 december 2022.